SuyNgam ChucTetCanhTyCanh Tý vui xuân viếng bạn bè

Chúc mừng bạn đạo khắp gần xa

Tu hành Xuất tục lòng bất thối

Mở tâm Nhập Thế thuận đất trời

 

Chúc tâm cầu đạo thêm thành khẩn

Công Thầy, ơn Tổ tựa non cao

Chúc tâm hiếu học thêm tinh tấn

Hoa nghiêm "lý" "sự" hiểu ngọn ngành

 

 

 

 

Chúc tâm sám hối thêm chân thật

Mắc cỡ với mình, thẹn với người

Chúc tâm sáng suốt thêm vô ngại

Quang Minh hiện khởi chiếu điểm mù

 

Chúc tâm trì chú thêm chuyên nhất

Niệm niệm bất loạn, ngộ Tam Thân

Chúc tâm quán chiếu thêm vi diệu

Chủng tử vô lậu thấy rõ ràng

 

Chúc tâm hành thiền thêm an định

Như nhiên, tự tại trụ tánh không

Chúc tâm tĩnh lặng thêm vi tế

Bún lắng nước trong hiện Chân Tâm

 

Chúc tâm Bồ tát thêm toàn diện

Đường thẳng, đưng ngang, vòng xoắn trôn

Chúc tâm Bát Nhã hằng bất biến

Xuân đến, xuân đi, xuân vẫn còn

 

Thân Hỷ Trường