SongLanhManh 3Dung

Hàm Dung – Bao Dung – Viên Dung

1. Hàm Dung : trong quan hệ đối với mình

Hàm -> tâm khai mở, rộng rãi để tiếp nhận tha nhân

Dung -> thông đạt vô ngại

                     Hàm Dung = Mở và Cho

* Mở : thoáng, cởi mở, rộng lượng, không đóng kẹt trong một quan điểm, một thành kiến

* Cho: không ngừng làm thiện, làm việc nghĩa, hy sinh xả thân, tạo cơ hội để cho tha nhân thành tựu

2. Bao Dung : quan hệ với tha nhân là tâm thái bao nạp, bao hàm, chứa đựng đưa đến dễ dàng chấp nhận, bỏ qua, tha thứ, thu nhiếp, chăm sóc. Phương pháp thực hành hạnh bao dung là 6T5R

3. Viên Dung: trong quan hệ với sự việc, quá trình, và tổ chức. Là tâm thái toàn diện, mọi khía cạnh, mọi phương tiện đều thông suốt, không bị kẹt. Khi làm thiện nguyện cho một đoàn thể, một tổ chức nào thì chúng ta có 5 Kim Chỉ Nam