ThienHN

 

Phương pháp Thiền theo giáo lý Hoa Nghiêm có thể giúp cho sự tiến hóa của tâm linh chúng ta ngày càng sâu sắc hơn và đồng thời hổ trợ cho sự chuyển hóa tâm thức chúng ta không ngừng nâng cao tầm nhìn và tầng nhìn hướng về Chân-Thiện-Mỹ.

Những học viên CKTL nào có nhu cầu cao hơn về lãnh vực tâm linh và mong muốn thực nghiệm sâu sắc hơn trong thiền tập xin hãy bấm vào hàng chữ ở dưới để xem giáo trình của "3 Mô Hình Thực Tập" theo giáo lý Hoa Nghiêm:

 

3 Mô Hình Thực tập