TrangNha LogoHuy hiệu của Hội tượng trưng cho ý nghĩa tu toàn diện. Một tâm hồn trong sạch trong một thân thể tráng kiện. Vòng tròn bao quanh bởi tâm lý, trí năng, cho thân thể nằm ở giữa. Cây đuốc phía trên là tâm linh, phía dưới là xã hội, cho biết rằng huấn luyện thân thể khỏe mạnh là điều căn bản tối cần thiết trước tiên.

Giải thích Logo CSS/ Thầy Hằng trường